Stanovisko k návrhu na změny vyhlášky č. 27/2016 sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Stanovisko pacientské organizace Parent Project, z.s. k návrhu na změny vyhlášky č. 27/2016 sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Pacientská organizace Parent Project, z.s. se stará o děti a mladé lidi s Duchennovou svalovou dystrofií a jinými vzácnými svalovými dystrofiemi. Pomáhá dětem a jejich rodinám v těch oblastech života, kde zatím, vzhledem k vzácnosti jejich závažného progresivního onemocnění, nemohou spoléhat na pomoc a podporu státního zdravotního, sociálního a školního systému.

Nemůžeme proto v tuto chvíli zůstat stranou, cítíme potřebu a povinnost vyjádřit se k návrhu změn vyhlášky č. 27/2016 sb., který zásadním způsobem omezuje podporu vzdělávání našich klientů a mění tak výrazně možnosti jejich psychosociálního vývoje, budoucího sociálního a pracovního uplatnění a kvalitu jejich života.

Podle navrhovaných změn ztrácí děti s tělesným postižením možnost získat podpůrné opatření asistent pedagoga. Proč? Na základě jakých analýz bylo toto podpůrné opatření vyhodnoceno jako neefektivní? Proč není toto podpůrné opatření po vyhodnocení dat a odborné diskusi (ke které bychom byli rádi přizváni) přepracováno na efektivnější, případně ekonomičtější podpůrné opatření, ale pouze hrubě, plošně, pro definovanou skupinu žáků, zrušeno? Považujeme tento postup za neodborný, diskriminační a pro naše klienty za nepřípustným způsobem poškozující.

Pro děti se svalovou dystrofií má asistent pedagoga zcela zásadní význam. V počátcích školní docházky, kdy se pokládají základy školního vzdělání, výchovy a budování sociálních vztahů, především v oblasti speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické. Děti se svalovou dystrofií vlivem progrese onemocnění usedají v průběhu školní docházky na invalidní vozík, zhoršuje se jim hybnost rukou, oslabuje se dýchání a někdy se u nich projevují vedlejší účinky léků (zvýšená agrese, poruchy soustředění a chování). Nezbytnost podpůrného opatření asistenta pedagoga je dle našeho názoru zcela nezpochybnitelná.

Cítíme solidaritu a soucit s ostatními skupinami dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které by chystané změny vyhlášky postihly. Někteří naši klienti mají vedle svých tělesných omezení řadu specifických vzdělávacích potřeb, které vyplývají z projevů jejich onemocnění v oblasti mentálních funkcí (kognitivní oslabení, specifické poruchy učení, opožděný vývoj řeči a poruchy chování).

Požadujeme, aby děti, které se narodily s tělesným a mentálním znevýhodněním, měly i nadále státem garantovanou rovnou příležitost ke svému vzdělávání. Považujeme za nemorální, krátkozraké a neekonomické, šetřit (“racionalizovat”) finanční prostředky právě v systému školství, v počáteční fázi inkluze a na úkor dětí a jejich rodin, které mají díky svým specificky ztíženým životním podmínkám oslabené možnosti zastat se svých potřeb a svých práv.

Inkluze potřebuje systematickou, intenzivní a odbornou podporu. Vítáme výzkumy, analýzy a odborné expertízy, které napomohou skutečnému zkvalitňování, zefektivňování a urychlování procesu inkluze v našem školství. Navrhované změny však vnímáme jako nepochopitelné kroky zpět, proti smyslu snah o vybudování inkluzivního klimatu v naší společnosti. Přepracování těchto návrhů se budeme rádi účastnit, nabízíme k tomu své odborné zkušenosti a životní zkušenosti našich klientů.