Fyzioterapeutka

Mgr. ANNA HRBATÁ

Co vám Anička může nabídnout?

 • konzultace pro rodiče ohledně rehabilitace či adekvátních pomůcek na pobytech, v domácím prostředí či on-line
 • konzultace pro fyzioterapeuty ohledně cvičení, protahování, vyšetřování a zajištění pomůckami
 • pomoc s nalezením fyzioterapeuta v místě bydliště
 • vyplnění svalových testů potřebných ke schválení elektrických vozíků
 • vydávání stanovisek k pohybovým aktivitám dětí s nervosvalovým onemocněním ve školním prostředí
 • zpracování edukačních materiálů pro rodiče či fyzioterapeuty (protahování, autoprotahování + pomůcky)
Aničku můžete kontaktovat na e-mailu hrbata@parentproject.cz.

Fyzioterapeut

Bc. TOMÁŠ KOUBEK Dis.

Působím v Brně jako fyzioterapeut a mimo jiné dělám v rámci práce terapii v domácím prostředí a půjčuji kompenzační pomůcky. Po dokončení fyzioterapie se často pohybuji mezi vozíčkáři. Dříve jsem pracoval na spinální jednotce v Liberci, či dětské léčebně Vesna v Janských lázních. Díky této praxi mám zkušenosti jak s dospělými pacienty po úraze, tak s dětmi se získaným hendikepem. Pomáhal jsem i s výběrem správných kompenzačních pomůcek. V jihomoravském kraji mohu po domluvě nabídnout konzultaci jak doma či v Brně, tak pomoci s rehabilitací, výběrem pomůcek či jinými tématy.

Tomáše můžete kontaktovat na e-mailu koubek@parentproject.cz nebo na telefonu +420 774 900 216.

Rehabilitace u Duchennovy svalové dystrofie

Rehabilitace 2017

Rehabilitace 2016

Protahování prezentace - Videa s názornýni instrukcemi, jak provádět jednotlivé cviky, najdete v členské sekci

Shrnutí dechové fyzioterapie u pacientů zejména s Duchennovou svalovou dystrofií

Respirační fyzioterapie (dále jen RFT) – u osob s neuromuskulárním onemocněním

Cílem RFT u osob s neuromuskulárním onemocněním je:

 • zlepšení průchodnosti dýchacích cest,
 • dobrá hygiena dýchacích cest – odstranění sputa,
 • zlepšení ventilačních parametrů,
 • prevence poklesu funkce plic a četnosti dechového diskomfortu,
 • ovlivnění mobility hrudníku, páteře a pánve,
 • prevence zhoršování fyzické zdatnosti a stavů vyčerpání.

Prostředky RFT

 • inhalace a kontrola/podpora kašle – šetrné, ekonomická expektorace, odsávání,
 • ovlivnění inspiračního a exspiračního průtoku – airflow neurofyziologická facilitace dýchání využití řízeného inspiračního/exspiračního odporu – konstantního či variabilního.

Techniky hygieny dýchacích cest

 • techniky dýchání s převahou využití výdechového průtoku:
 • autogenní drenáž (AD)
 • aktivní cyklus dechových technik (ACBT)
 • techniky dýchání s převahou využití výdechového odporu:
 • konstantního – PEP, nPEP,Thera PEP, PARI S systém
 • variabilního – oscilující PEP - Flutter, RC Cornet
 • chvějivého – Acapella, Acapella choice

Vybrané dechové trenažéry jsou pomůckami hrazenými z veřejného zdravotního pojištění, je nutné schválení revizním lékařem, 1x ročně.

Expirační trenažéry

RC Cornet – kód ZP 0169056, cena 1 853,- úhrada 1 390,- doplatek 463,-

PARI O PEP – kód ZP 0170159, cena 1 820,- úhrada 1 365,- doplatek 455,-

PARI O PEP

Thera PEP – cena cca 649-699,- dle vybavení

Thera PEP

Acapella – cena 632,-

Acapella DM

Acapella Choice – cena 1 643,-

Acapella Choice

Inspirační trenažéry

CliniFLO – cena 632,-

CliniFLO

TriFLO – cena 418,-

TriFLO

Atemtrainer – 183,-

Atemtrainer

Coach 2 2400/4000

Míčkování

Míčkování je pomocná fyzioterapeutická technika vyvinutá českou fyzioterapeutkou, paní Zdeňkou Jebavou. Míčková facilitace neboli míčkování využívá komprese akupunkturních a akupresurních bodů a byla původně vypracována pro děti s astmatem. Je založena na teorii, že komprese tkání je vystřídána jejich relaxací. Masáž a terapie facilitačními molitanovými míčky, je vhodná k uvolnění svalů zad, hrudníku, při vadném držení těla, problémy s vedlejšími nosními dutinami apod. pneumologie. Míčkování je využíváno ve fyzioterapii, ortopedii, chirurgii, neurologii, aj.

K terapii se používají míčky o průměru 5,5 cm pro masáž obličeje a 7,5 cm pro masáž hrudníku. Technika spočívá jednak v rolování dlaní, prsty a zápěstí a dále v tzv. vytírání.

Míčkování zlepšuje celkovou kondici. Provádí se i masáž obličeje pomocí menšího míčku jako prevence zánětů dutin. První objektivní výsledky jsou zaznamenány teprve po několika měsících pravidelných masáží.

Přitom dochází k:

 • facilitaci nádechu a inhibici výdechu
 • relaxaci a protažení břišních, hrudních a krčních svalů, dále svalů pánve, páteře a pletence ramenního
 • reflektorickému uvolnění svaloviny průdušek
 • uvolnění bránice
 • hrudní dýchání je převedeno na břišní
 • prohloubení dechu a snížení dechové frekvence
 • zvýšení vitální kapacity plic, zvýšení proudové rychlosti vydechovaného vzduchu, zvýšení vteřinového vdechu
 • přímému vlivu na kosterní svalstvo a tím ke zlepšení držení těla
 • relaxaci svalů, což vede k uvolnění inspiračního postavení hrudníku

Hiporehabilitace

Jedná se o léčebnou metodu, která využívá k terapeutickým účelům koně.

Hiporehabilitace se dále dělí na čtyři odvětví, které se liší svým cílem, metodikou a terapeutickým vlivem.

Jedná se o tato odvětví:

 1. Hipoterapie
 2. Aktivity s využitím koní
 3. Psychoterapie pomocí koní
 4. Parajezdectví

Hipoterapie

Je fyzioterapeutická metoda, která využívá pohyb koňského hřbetu v kroku. Klient může na koni zaujmout pozici vleže na břiše, s oporou o předloktí, vsedě a podobně. Při chůzi koně vznikají pohybové impulzy, které se přenášejí na klienta, a tím dojde ke stimulování centrálního nervového systému (dále jen CNS).

Mimo jiné se při hipoterapii využívá faktor kožní stimulace, proto by nemělo být použité sedlo a klient by měl mít lehký oděv v části dotyku. Dalším faktorem je vliv tepla. Kůň má tělesnou teplotu 38°C, čímž dochází v uvolnění svalového napětí.

Hipoterapie probíhá na koni se speciálním výcvikem pod vedením fyzioterapeuta či ergoterapeuta s písemným souhlasem lékaře.

Cílem hipoterapie je zlepšit fyzický stav nebo alespoň udržet stávající fyzický stav. Dochází k tomu tím, že pohyby koňského hřbetu stimulují CNS pohybově znevýhodněného člověka a nutí jeho CNS zpracovávat a vysílat vjemy a příkazy, které by za běžných okolností vysílal při lidské chůzi.

Při degenerativních onemocnění může hipoterapie působit preventivně. Pro úspěšnou hipoterapii je klíčová pravidelnost. Doporučuje se 1 až 3x týdně. Čím častěji budeme hipoterapii podstupovat, tím je větší šance na oddálení negativního vlivu degenerativních onemocnění, jelikož je organismu připomínána jeho správná funkce.

Důležité informace o hipoterapii:

 • Hipoterapie se může aplikovat od věku 2 měsíců. Horní věková hranice není stanovena.
 • Hipoteratie trvá 20 - 30  minut.
 • Pro nasedání a sesedání je k dispozici nástupní rampa.
 • Hipoterapii nehradí žádná pojišťovna.
 • Běžná cena hipoterapie se pohybuje okolo 200,- Kč.

Aktivity s využitím koně (AVK)

AVK je metoda zaměřená na oblast pedagogikou a sociální, využívající prostředí určené pro chov koní a práce s nimi a kontaktu s koněm. Interakce s koněm slouží jako prostředek k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se specifickými potřebami.

Metoda AVK je zaměřená na tyto skupiny klientů – děti s poruchami učení a chování, děti s vadami řeči, klienty s mentálním postižením, klienty se smyslovými vadami, klienty s diagnózou autismus, klienty trpícími poruchami příjmu potravy atd.

Psychoterapie pomocí koní (PPK)

PPK je směr psychoterapie, s jejíž pomocí se klienti stávají otevřenějšími a ochotnějšími na sobě pracovat. Během PPK můžou klienti na koni jezdit, nebo ho mohou pouze vést. Některým stačí pobyt v přítomnosti koně. Spolupráci koně a klienta koordinuje terapeut, čímž se pro klienta stává autoritou či rádcem a začnou mu důvěřovat.

Parajezdectví

Jedná se o jezdecký sport pro lidi s pohybovým či mentálním postižením. Při parajezdectví klient koně aktivně ovládá. K tomuto sportu se využívají speciální pomůcky či pozměněná technika jízdy. Je možné si vybrat mezi rekreačním ježděním nebo se zúčastňovat speciálních sportovních soutěží.

Alternativní druhy rehabilitace

V tomto článku se dozvíte něco o Strukturální integraci, kraniosakrální terapii a synergické reflexní terapií. Dále o termoterapii, elektrostimulaci a balneoterapii.

1. Strukturální integrace

Strukturální integrace (dále jen SI) zkoumá vztah lidského těla a energie pole, ve kterém se člověk pohybuje – gravitačního pole. 

Tělo se musí přizpůsobit síle gravitace a přizpůsobuje se tak, že si vytváří dodatečné podpory v měkkých tkáních. Postupem času dochází k poškození hybnosti kloubů a svalového potenciálu.

Smyslem Strukturální integrace je přivést tělo do přirozené rovnováhy přirozeného souladu s gravitačním polem. Strukturální integrace dosahuje tohoto stavu pomocí 10-ti cca šedesátiminutových lekcí systematické manuální terapie, během kterých dochází k uvolňování a reformování celé sítě spojovacích tkání těla (fasciální sítě). Tento proces uvolňuje části těla – nohy, ruce, trup atd. – z celoživotního napětí a zatuhnutí a umožní jejich vyrovnání a soulad s gravitačním polem Země.

Místo snahy vyřešit lokální problém (bolest zad, bolest kolene atd.), kdy se terapeuti zaměřují pouze na samotný problém a maximálně na oblast blízkého okolí, se SI zaměřuje na problém jako na "globální" neuspořádání celé fasciální sítě těla  (viz odkaz "Co jsou Fascie?").

Strukturální Integrace vede k vyřešení dlouhotrvajících "chronických" problémů. Dr. Ida Rolf přišla se základní sérií deseti lekcí, z nichž každá má konkrétní cíl a konkrétní oblast, se kterou se bude pracovat. 

Cena je pohybuje od 1200,- za lekci, u dětí do 15 let se cena pohybuje od 900,- za lekci.

Mezi jednotlivými lekcemi se nechává rozestup 2 - 4 týdnů.

Na obrázku vidíte postavení těla před absolvováním deseti lekcí a postavení těla po absolvování deseti lekcí Strukturální integrace.

Více informací zde

2. Kraniosakrální terapie

Kranio-sakrální terapie (dále jen KT) je příjemnou regenerační, relaxační a autoregulační metodou typu jemná energetická masáž.Tato metoda zahrnuje práci na lebce, trupu i končetinách a je nesmírně příjemná.

KT působí na širokou škálu obtíží – navrací organismus k jeho přirozenému fungování, harmonizuje nervovou soustavu, pomáhá při problémech pohybového aparátu, chronických bolestech, migrénách, umožňuje tělu regenerovat na velmi hluboké úrovni.

Terapeut se při ošetření orientuje podle jemných rytmických pohybů tkání a tekutin. Jde o samovolné projevy přirozeného fungování lidského organismu. V jádru těchto projevů je rytmické proudění – stoupání a klesání – mozkomíšního moku.

Správné proudění mozkomíšního moku je základem zdravého fungování nervové soustavy a tak i celého organismu. Terapeut může díky znalosti anatomie, fyziologie, fungování nervové soustavy a energetických procesů v těle rozpoznat a podpořit i velice hluboké fyziologické procesy, aby se navrátily ke svému přirozenému fungování. Tím dochází k harmonizaci nervové soustavy a zvýšení vitality celého organismu. Větší vitalita umožňuje organismu přirozeně zpracovávat obtíže, které mu brání v jeho plném a zdravém fungování. To vede k léčení našich problémů a zlepšení zdravotního stavu.

Cena se pohybuje od 1500,- za 90 minut, u dětí do 15 let se cena pohybuje od 800,-.

Více informací zde

3. Synergická reflexní terapie

Synergická reflexní terapie (SRT) pomáhá léčit všechny mozkové, míšní a periferní neuro-ortopedické pohybové poruchy, které se projevují mimo jiné navýšeným popř. sníženým svalovým napětím, kontrakturami, spasticitou, sub/ luxacemi kyčlí, skoliózou, motorickou a psychomotorickou retardací, poruchou rovnováhy, atd.

SRT slučuje elementy z akupresury, reflexní masáže ruky, nohy a hlavy, dále z klasické osteopatie jako je myofasciální technika, dále mobilizace, popř. manipulace, kam patří Arlenova atlasová terapie. 

Cílem práce terapeuta je korekce nesprávného držení jednotlivých postižených částí těla: končetin, trupu, páteře, hlavy, což probíhá bezprostředně vždy v návaznosti na předešlé techniky. Korekce patologického držení těla je prováděna neinvazivně, respektují se bariéry(odpor) tkání. SRT lze doplnit také Kraniosakrální terapii.

Při SRT pacient necvičí, nechává si terapeutem podle své individuální problematiky uvolňovat či zpevňovat a centrovat tělesné struktury (svaly, klouby, páteř, fascie) , zvětšovat jejich hybnost  a aktivovat či tlumit současně nervový systém i orgány, takže nakonec je tělo pro danou chvíli optimálně připravené, aby se aktivně spontánně hýbalo. To přináší lepší výsledky  např,. při Vojtově metodě, Bobathovi, plavání,  ergoterapii, logopedii, hipoterapii apod. Zabraňujeme také rozvoji kontraktur, luxací a spasticity. Také psychicky se pacienti lepší a mají lepší výsledky v učení. 

SRT má velký význam preventivní, především při jeho pravidelné aplikaci již od zjištění diagnózy.

Jedno terapeutické ošetření trvá 20-45 minut. Pracuje se v bloku 5-15 sezení. Doporučuje se během roku blok 2-3 krát zopakovat.

Cena se pohybuje od 400,- za jedno terapeutické ošetření.

Více informací zde

4. Termoterapie

Při protahování svalů hraje nezanedbatelnou úlohu. Prohřátí, pokud možno dlouhodobé, je vynikajícím prostředkem pro snížení tuhosti vaziva. Škála prostředků pozitivní termoterapie (přivádění tepla do organismu) je velice široká – od nafukovacích dlah, které zabraňují pocení a vedou k pomalému a velmi šetrnému prohřívání hlavně končetinových svalů, až po historické Kenny zábaly. Častěji než celkově se termoterapie aplikuje lokálně (např. parafinové zábaly). Je vhodné je použít před cvičením k prohřátí a lze tak dosáhnout změkčení a uvolnění ligament, fascií, svalů. Jako celotělovou proceduru je potom možné zvolit např. vířivou či perličkovou koupel o teplotě 38st.C na 20-30 minut. 

Zdroj:

VACEK, Jan. Léčebná rehabilitace u svalových dystrofií. Neurologie pro praxi. 2005, (6), 302-305.

DOUBKOVÁ, Hana. Svalové dystrofie se zaměřením na pletencovou formu. Praha, 2014. Bakalářská práce. Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK. Vedoucí práce PhDr. Alena Herbenová.

5. Elektrostimulace

Zprávy z této oblasti jsou většinou rozporuplné. Pozitivní ohlasy jsou spojeny s dlouhodobou nízkofrekvenční elektrostimulací právě u DMD/BMD, kde podle různých autorů dochází k signifikantnímu zvýšení svalové síly stimulovaných svalů, odolnost proti únavě však zůstává nezměněna. Jiné pozitivní reference nebyly zaznamenány. 

Zdroj:

VACEK, Jan. Léčebná rehabilitace u svalových dystrofií. Neurologie pro praxi. 2005, (6), 302-305.1

6. Balneoterapie

Balneoterapie je souhrn léčebných postupů, které jsou pod odborným zdravotnickým dohledem aplikovány na lidský organismus. Pomocí přírodních léčivých zdrojů se terapeut snaží o navrácení optimální funkce organismu. Mezi léčivé přírodní zdroje, které se v balneoterapii nejčastěji využívají, patří minerální vody obsahující soli síry, radonu či jódu. Často se tyto minerální vody využívají v balneoterapii k regeneračním koupelím. Balneoterapie má vynikající výsledky při léčbě nejrůznějších nemocí. Zejména pro pohybový aparát je balneoterapie vynikajícím prostředkem pro jeho léčbu a regeneraci. Hlavním cílem balneoterapie je snaha dostat lidský organismus do stavu, kdy je maximálně schopen využít svých samoléčících a samoregulačních vlastností. K tomu je právě využíváno přírodních léčivých zdrojů a rehabilitace, která je nastavena individuálně.

Plná šíře léčebně rehabilitačních postupů spolu s využitím přírodních léčivých zdrojů jsou hlavní devizou většiny českých lázní. Využití vodoléčby včetně LTV v bazénu, využití termoterapeutických procedur, dlouhodobá protahovací cvičení, programy na zvýšení fyzické zátěže spolu se změnou prostředí a klimatem v lázních přispívají velmi pozitivně ke zlepšení hybnosti a zvýšení fyzické zdatnosti. Kvalitní a odborně erudovaný personál znalý specifické problematiky muskulárních dystrofiků nalezneme v Jánských Lázních, Velkých Losinách, Vráži a Klimkovicích. Z pohledu terapeutického by byla ideální každoroční komplexní balneoterapie už od počátečních příznaků nemoci. Prevence sekundárních změn spolu s udržením maximálně možné zdatnosti by měla být intenzivní hned od stanovení diagnózy.

Zdroj:

Balneoterapie: Síla přírodních zdrojů. Balneoterapie [online]. Praha [cit. 2017-02-22]. Dostupné z: http://www.balneoterapie.cz/

VACEK, Jan. Léčebná rehabilitace u svalových dystrofií. Neurologie pro praxi. 2005, (6), 302-305

Vodní rehabilitace

Zde najdete informace o masážních terapiích ve vodě. Jedná se především o metodu WATSU a WATA.

WATSU

WATSU (WAter shiaTSU) je jemná, vyživující terapie prováděná v teplé vodě 35°C, kombinuje pomalé pohyby v rytmu vody, protahování a houpání v bezpečné náruči terapeuta.

Shiatsu je japonská masážní technika, která v sobě spojuje prvky masáže, přikládání dlaní, protahovací techniky a tlak prsty. Teoretickou základnu pro shiatsu tvoří tradiční čínská medicína se systémem akupunkturních drah.

Teplá voda uvolňuje svaly a podporuje páteř. Páteř bude flexibilní a aktivují se Vaše vlastní síly k samoléčbě. 

Plavecké znalosti nejsou žádným předpokladem pro tuto terapii. Vaše hlava zůstává při této metodě vždy na hladině vody.

Má blahodárný vliv na cévní systém, na svalstvo a nervovou soustavu a také duševní vliv.

Vliv na svalstvo a nervovou soustavu

 • Zlepšuje pohyblivost a snižuje napětí svalstva
 • Zajišťuje to, že vazivové tkáně jsou elastické a ohebné
 • Klouby jsou uvolněné
 • Zlepšuje se držení těla a koordinace těla
 • Odlehčí se páteři
 • Stimuluje a aktivuje „parasympatickou nervovou soustavu"
 • Odlehčuje meziobratlové ploténky a vytváří optimální podmínky pro nervové zakončení v jednotlivých bodech páteře
 • Mobilizuje protažení neurální struktury (míchy) v měkké periferii

Cena se pohybuje od 1000,- za 60 minut.

Více informací zde

WATA

Vodní tanec (WasserTanzen neboli WATA) pochází ze Švýcarska. Vyvinul se nezávisle na watsu. 

Vodní tanec se provádí ve vodě teplé 34°C. Klient si vezme „kolík“ na nos a může se nechat vést do podvodního světa, do stavu beztíže a zažít volný pohyb do všech tří dimenzí, bez zátěže gravitace.

Tento krok si žádá, aby praktik vodního tance dokázal intuitivně vnímat klientův rytmus dechu. V terapii vodním tancem se pohyby nad vodou rytmicky střídají s pohyby pod vodou dle momentálních potřeb klienta.

Tělo se protahuje, natahuje, ohýbá nebo balí do klubíčka, přijdou i delfíní pohyby (předozadní rovina) či hadovitá uvolnění, vše ovlivňuje jak fyzické tělo, tak další roviny bytí – uvolní mysl i emoce.

Cena se pohybuje od 1000,- za 60 minut.

Více informací zde