Monika Frantlová - rozhovor

Monika Frantlová je sociální pracovnice, která již více než rok poskytuje poradenství členům spolku PARENT PROJECT. Jak se Monice daří v pomoci pečujícím? To zjistíte z následujícího rozhovoru.

Letošní rok je trochu specifický. Odrazila se nějak situace v souvislosti s koronavirem na tvé práci?

Letošní rok je určitě jiný pro všechny, ať už z pracovního nebo osobního hlediska. Pro každého z nás jsou omezení týkající se koronaviru výzvou. Pro mě je srovnání s obdobím před pandemií složitější z důvodu zahájení mé spolupráce se spolkem v říjnu roku 2019, protože jsem neměla mnoho času na práci za běžného režimu. Náplň práce je komplikovanější z důvodu omezení osobních setkání a s tím související menší možnost prohloubení či navázání vztahu s rodinami. A to považuji v mé práci za velmi důležité -  vytvářet vztah vzájemného porozumění a důvěry.

S čím se na tebe rodiny nejčastěji obrací?

Rodinám pomáhám s podáním žádostí o příspěvky na péči, motorové vozidlo či zvláštní pomůcky, dále také s žádostmi o průkaz osoby se zdravotním postižením. V době uzavření škol jsem řešila s rodinami také otázky týkající se ošetřovného. Rodiny se na mě také často obrací s otázkou podání odvolání k zamítnutým žádostem. Aktuální systém schvalování příspěvků není nastaven tak, aby plně vyhovoval potřebám rodiny s dítětem se svalovou dystrofií. Z důvodu progresivity onemocnění stoupá potřeba péče společně s věkem jedince. Často se tak rodiny potýkají s nepochopením a s neznalostí onemocnění ze strany pracovnic Úřadu práce ČR. Je proto velmi důležité být připraven na šetření probíhající v domácím prostředí. Díky sbírání zkušeností od členů mohu rodiny připravit na průběh šetření i na celý proces spojený se schvalováním žádostí.

Jaké jsou největší výzvy, kterým musí rodiny v současné době čelit?

Pro rodiny s mladšími dětmi je největší výzva uzavření škol, s čímž souvisí zajištění bezproblémového průběhu online výuky, plnění většího množství domácích úkolů apod. Nároky na rodiče dítěte se svalovou dystrofií jsou vysoké i bez komplikací, které způsobilo uzavření škol. Rodiče musí s dětmi chodit často na lékařské prohlídky a konzultace, zajistit pravidelné rehabilitace a další terapie. V situaci, kdy není možné zajistit rehabilitace externě, leží veškerá tíha péče na rodičích.  A to je velmi zatěžující.

Jsou nějaké aktivity či akce, které jsi musela zrušit?

Kromě zrušených akcí spolku, kterých se pravidelně účastním, jsem rušila osobní schůzky a vše řešila v rámci telefonických a e-mailových konzultací. Musíme dbát na bezpečí ještě více než kdokoli jindy, neboť lidé se svalovou dystrofií patří do velmi rizikové skupiny.

Máš nějaké vánoční (pracovní) přání?

Mé vánoční (pracovní) přání souvisí s dlouhodobou vizí v rámci odborného poradenství pro spolek - a to je ulehčit rodinám průběh podávání žádostí o nejrůznější příspěvky a minimalizovat podávání odvolání k zamítnutým žádostem. S tím souvisí také přání, aby se celý systém sociální podpory zjednodušil.  Myslím si, že systém by mohl být nastaven tak, aby více motivoval k prevenci a více zohledňoval potřebu lidí vést důstojný a samostatný život.