V USA byla schválena první genová terapie pro DMD

Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) udělil dne 23. 6. 2023 urychlené schválení přípravku ELEVIDYS (delandistrogen moxeparvovec-rokl neboli SRP-9001). Jedná se o genovou terapii – mikrodystrofin doručený na adeno-asociovaném virovém vektoru (AAV) společností Sarepta a Roche. Toto schválení představuje první schválení genové terapie u Duchennovy svalové dystrofie (DMD).

ELEVIDYS je lék podávaný jednorázovou infuzí, který pomocí virového nosiče (vektoru) vpraví do těla genetickou informaci, která umožňuje tvorbu zkrácené formy dystrofinu – tzv. mikrodystrofinu. Po podání léčby není možné látku podat znovu, jelikož už si tělo vytvoří proti virovému nosiči imunitu, tedy opakované podání by vyvolalo zánětlivou reakci a nemělo by efekt.

Rozhodnutí FDA o urychleném schválení přípravku ELEVIDYS je založeno na datech o expresi mikrodystrofinu ve svalech léčených pacientů, která by měla vést k budoucímu klinickému přínosu (tedy před podáním nebyla tvorba dystrofinu přítomna, po podání byla změřena tvorba mikrodystrofinu). 

Kromě údajů o expresi mikrodystrofinu předložila společnost Roche v rámci žádosti o biologickou licenci (BLA) rozsáhlé klinické údaje plynoucí z několika studií.Těmi jsou tři studie bezpečnosti a účinnosti léku I. a II. fáze: Studie 101 (NCT03375164), studie 102 (NCT03769116) a studie 103 (ENDEAVOR, NCT04626674). Kromě toho byla provedena integrovaná analýza napříč těmito studiemi s cílem porovnat funkční výsledky s externí kontrolou. Tento soubor ukázal potenciál delandistrogenu moxeparvovec-rokl při léčbě DMD.

Společnost Sarepta a společnost Roche vyvíjí Elevidys společně, Roche je firmou zodpovědnou za tento lék mimo USA (ať jde o zpracování dat ze studií, žádost o schválení Evropské lékové agentuře, jednání o ceně atd.) – tedy také v ČR.

Přípravek ELEVIDYS byl v USA schválen pro léčbu chlapců ve věku od 4 do 5 let, u kterých byla diagnostikována Duchennova svalová dystrofie a kteří splňují určitá kritéria. Pacienti musí být schopni samostatné chůze a nesmí mít protilátky proti AAVrh74 používanému virovému vektoru. Přítomnost protilátek určí krevní test. 

Jedinci se specifickými variantami genu DMD, včetně jakékoli delece v exonu 8 a/nebo exonu 9, nebudou moci dostat ELEVIDYS z bezpečnostních důvodů. U této skupiny pacientů byl pozorován zvýšený výskyt akutního zánětu svalu - myozitidy, který se projevoval dysfágií (porucha polykání), dyspnoí (dušností) a hypofonií (abnormálně slabý hlas). Zároveň nemáme k dispozici dostatek dat o nežádoucích účincích u skupiny s mutací v úseku 1-17 a 59-71. Zde také může být vyšší riziko myozitidy po podání genové terapie.

Léčba byla schválena v USA a pro občany USA. Pacienti, kteří nežijí v USA, nebo pacienti mladší 4 let či starší 5 let, tedy tuto léčbu podle současného schválení nemohou podstoupit.

Co nastane pro pacienty žijící mimo USA

Společnost Roche aktivně spolupracuje se zdravotnickými orgány v různých zemích, aby usnadnila schválení a dostupnost delandistrogenu moxeparvovec-rokl pro osoby žijící mimo Spojené státy. 

V Evropě Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) uvedla, že při rozhodování zohlední údaje z klinické studie fáze 3 EMBARK pro delandistrogen moxeparvovec – tato data zatím k dispozici nejsou. Pokud se údaje ze studie EMBARK ukáží jako podpůrné, společnost Roche hodlá neprodleně předložit žádost o registraci EMA dalším příslušným zdravotnickým orgánům.

Dosud byla léčba podána experimentálně více než 150 pacientům. Nejčastějšími nežádoucími účinky byly zvracení, nevolnost, horečka, zhoršení jaterních funkcí či trombocytopenie (nedostatek krevních destiček). 

Klinická studie delandistrogenu moxeparvovec, která je zatím otevřená pacientům, je III. fáze ENVISION (303, NCT05881408), jejímž cílem je vyhodnotit bezpečnost a účinnost delandistrogenu moxeparvovec u nechodících a starších chodících chlapců. Společnost Roche sdělí další informace o časovém harmonogramu studie a možnostech zapojení mimo USA na podzim.

V Americe byla cena stanovena na 3,2 milionů USD. V Evropě a v ČR může být cena stanovena úplně jinak.