Translarna

Translarna (Ataluren)

První kauzální (= řešící příčinu) lék pro DMD, který je schválený (i když zatím jen podmínečně). Tato léčba je určena pro pacienty s bodovou mutací typu nonsense pro DMD (nmDMD). Ataluren je objevený a vyvinutý v PTC Therapeutics, Inc.                              

Dětí s tímto typem mutace v genu pro dystrofin je přibližně 13%, tudíž léčba je vhodná pro zlomek chlapců s DMD. Indikuje se u dětí nad 5 let věku, které sami chodí. Translarna není hrazena ze zdravotního pojištění při poskytování ambulantní zdravotní péče, ale jedná se o tzv. centrový lék. Předepsat ho tedy může jen specialista z neuromuskulárního centra. FDA a Evropská léková komise udělily léku Translarna status léčiva pro vzácná onemocnění v těchto indikacích: Duchennova svalová dystrofie, cystická fibróza, mukopolysacharidóza I (MPS 1) a aniridie.   Parent Project se v procesu příprav schvalování význačně angažoval formou poskytnutí aktuálních informací o stavu péče a léčby pacientů s DMD českým zástupcům v komisi CHMP.

Princip účinku: Předpokládá se vliv atalurenu na ribozomy (buněčné organely) a zjednodušeně řečeno zlepšuje jejich funkci. Nonsense mutace v DNA má za následek předčasný stop kodon v mRNA. Tento předčasný stop kodon v mRNA způsobuje onemocnění tím, že ukončuje translaci ještě před vytvořením proteinu o plné délce. Ataluren umožňuje ribozomální čtení mRNA obsahující tento předčasný stop kodon, které vede k tvorbě proteinu o plné délce.

Užívání: Jeden sáček obsahuje 125, 250 nebo 1000 mg atalurenu, jedná se o granule pro perorální suspenzi, podává se každý den ve 3 dávkách: ráno, v poledne, večer, doporučený interval á 6 hodin a 12 hodin mezi večerní dávkou a ranní dávkou podanou následující den. Doporučená denní dávka ráno je 10mg/kg tělesné hmotnosti, 10mg/kg tělesné hmotnosti v poledne a 20mg/kg tělesné hmotnosti večer. Celý obsah sáčku by se měl smísit s minimálně 30ml tekutiny nebo 3 lžícemi polotekuté stravy.

Kontraindikace: hypersenzitivita na lék, souběžné užívání intravenózních aminoglykosidů

Nežádoucí účinky: nevolnost, zvracení, bolest hlavy.

Důležitý souhrn: Translarna (Ataluren) je prvním a doposud jediným kauzálním lékem, který je v České republice schválen. V polovině listopadu r. 2016 výbor CHMP při Evropské lékové agentuře (EMA) doporučil prodloužení podmínečné registrace léku pro léčbu nmDMD. Součástí rozhodnutí CHMP je i doporučení a požadavek na realizaci nové 18 měsíční randomizované a placebo kontrolované studie, která poté bude následovaná další otevřenou 18 měsíční studií, kdy všichni sledovaní pacienti budou převedeni na Translarnu. Ačkoliv se jedná o léčbu, která pacienta úplně nevyléčí, ale zmírní progresi, dle výsledků klinických studií a následné extrapolace těchto výsledků by mělo u chlapců léčených Translarnou dojít k prodloužení schopnosti chůze o více než 7 let, tedy až do věku kolem 15 let. Navíc tato terapie nemá téměř žádné nežádoucí účinky. Jedná se tedy o obrovskou příležitost těmto pacientům prodloužit možnost chůze a dát jim tak naději pro schválení další kauzální terapie…

Zdroje:

http://www.ptcbio.com/en/pipeline/ataluren-translarna/

http://www.stefajir.cz/?q=seznam-leku

http://www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002720/WC500171813.pdf