Přehled z výzkumu - únor 2018

Ezutromid výrazně snižuje svalový zánět, průběžná analýza vyšetření PhaseOut DMD

1. března 2018 

Ezutromid výrazně snižuje svalový zánět – ukázala to průběžná analýza výsledků ze studie PhaseOut DMD po 24 týdnech léčby

Aktuální průběžná analýza v klinické studii PhaseOut DMD ukazuje, že ezutromid (SMT C1100) významně snížil svalový zánět u pacientů s DMD. Oznámila to společnost Summit Therapeutics.

Ezutromid je modulátor utrofinu. U pacientů s DMD, kteří nemají dystrofin, vyvolává produkci utrofinu. Utrofin je svalový protein. Vyskytuje se ve svalech a je funkcí a strukturou podobný dystrofinu. Předchozí preklinické studie (zvířecí modely DMD) ukázaly, že zlepšuje svalovou funkci.

Aktuální studie fáze 2 s kódem NCT02858362 je open-label * studie. U chlapců s DMD hodnotí účinnost a bezpečnost léčby ezutromidem. Léčba ve studii potrvá 48 týdnů (11 měsíců).

Další informace o studii:

-          Studie právě probíhá

-          Účastní se 40 pacientů s DMD ve věku 5 až 10 let

-          Studijní centra jsou v USA a Spojeném království (VB)

-          Chlapci berou dávku 2 500 mg / den (open-label fáze)

-          Následuje 30-denní sledování bezpečnosti

Primárním cílem je měření změny svalů dolních končetin. Tento hlavní koncový bod se hodnotí pomocí neinvazivní zobrazovací metody - magnetické rezonance (MR). MR a sledování hladin ezutromidu v krvi z odběrů probíhá v určených časových intervalech – po 1, 4, 8, 12, 24, 36 a 48 týdnech léčby.

Sekundární koncové body zahrnují změny hladin utrofinu a sledování regenerace svalových vláken. Zde jsou k hodnocení zapotřebí svalové biopsie.

Poslední analýza proběhla po 24 týdnech léčby. Ukázalo se, že léčba ezutromidem pacientům výrazně snižuje poškození svalů.

Nyní vědci ukázali, že léčba vede i k významnému snížení zánětu. Vyplývá to z prokazatelného snížení transverzálního relaxačního času T2 po 24 týdnech léčby. Parametr se hodnotí u dvou svalů dolních končetin - lýtkového svalu (soleus) a stehenního svalu (vastus lateralis). Metoda měření je neinvazivní – MRS-T2 - magnetická rezonanční spektroskopie.

Průměrný úbytek množství svalové hmoty se hodnotil u 38 pacientů. Používal se jeden z nejspolehlivějších svalů pro hodnocení – sval lýtkový. Sledoval se měřením MRS-T2 a výsledek byl mínus 0,861 milisekund. U 37 pacientů se měřilo na stehenním svalu – zde byl výsledek mínus 0,470 milisekund. Srovnání je od výchozího stavu až k léčbě v délce 24 týdnů.

Doba relaxace T2 je pokročilá technika detekující malé strukturální změny, ke kterým dochází v prvních fázích degenerace a zánětu. Výzkumníci už dříve ukázali, že za zvýšení relaxační doby T2 může zánět.

Snížení hodnoty MRS-T2 koresponduje s očekávaným účinkem ezutromidu - stabilizací membrán svalových vláken zvýšením exprese utrofinu. Výsledek je snížení svalového poškození a zánětu.

Všichni pacienti ve studii souběžně s ezutromidem berou také steroidy. Steroidy prokazatelně vedli k redukci MRS-T2. Nové účinky jsou již výsledkem léčby ezutromidem.

"MRS-T2 je objektivní technika používaná k monitorování progrese onemocnění DMD. Umožňuje přesnou kvantifikaci změn u svalového zánětu a degenerace. Hodnoty MRS-T2 se obvykle při DMD zvyšují, " uvedl v tiskové zprávě Dr. H. Lee Sweeney, ředitel myologického institutu na Floridské univerzitě a jeden z ředitelů Imaging DMD.

Tisková zprávahttps://globenewswire.com/news-release/2018/02/26/1387176/0/en/Summit-Announces-New-Analysis-Showing-Ezutromid-Significantly-Reduced-Muscle-Inflammation-in-Phase-2-Clinical-Trial-in-DMD.html

"Pokles MRS-T2 pozorovaný ve studii PhaseOut DMD je povzbudivý a naznačuje, že ezutromid má pozitivní vliv na zdraví svalů," řekl Sweeney. "Tato data z raných fází studie by mohla naznačovat, že u těchto pacientů dochází k poklesu závažnosti onemocnění. Potenciál ezutromidu jako léčebné terapie by vzrostl. Těším se na další výsledky PhaseOut DMD. "

MUDr. David Roblin, vedoucí lékař a předseda výzkumu a vývoje Summit Therapeutics uvedl, že 24-týdenní analýza ukazuje „povzbudivé znaky aktivity ezutromidu v klinické studii PhaseOut DMD. Výsledky u MRS-T2 vykazují pozitivní vliv na zdraví svalů.“

"Spolu s tím, že ezutromid prokazatelně dokáže modulovat produkci utrofinu a významně snižuje poškození svalů, je to další důkaz potenciálu. Ezutromid vykazuje potenciál stát se léčbou modifikující průběh DMD u všech genetických forem onemocnění," dodal MUDr. D. Roblin.

Pozn.: *Otevřená studie. Typ klinického hodnocení, ve kterém vědci a účastníci vědí, jakou léčbu berou. Opakem je dvojitě zaslepená randomizovaná studie. Randomizace znamená náhodné rozdělení pacientů do skupin s léčbou a neaktivní substancí. Randomizace napomáhá tomu, aby se předešlo předpojatosti. Pokud je studie dvojitě zaslepená (double-blinded) a randomizovaná (randomized), účastníci ani experimentátoři nevědí, kdo dostává léčbu a kdo placebo. (Wikipedie)

Zdroj: https://musculardystrophynews.com/2018/03/01/ezutromid-duchenne-boys-significantly-reduced-muscle-inflammation-phase-2-trial/?utm_medium=desktop-push-notification&utm_source=Notifications&utm_campaign=OneSignal

Terapie pomocí kmenových buněk zlepšila srdeční onemocnění pacientů s DMD

26. února 2018

Studie provedená u myší s DMD uvádí, že léčba kmenovými buňkami zlepšila funkci srdce, schopnost chůze a délku přežití. Léčba zahrnuje podání buněk odvozených z kardiosféry (CDC).

Tyto buňky jsou výzkumným ekvivalentem terapie kmenovými buňkami známé jako CAP-1002, kterou společnost Capricor Therapeutics vyvíjí k léčbě onemocnění srdce. Srdeční onemocnění pacienty s DMD často postihuje.

Výzkum s názvem "Přínosy buněčné léčby zprostředkované exozomy v myším a lidském modelu Duchennovy svalové dystrofie" se objevil ve zprávách na portálu Stem Cell Reports (http://www.cell.com/stem-cell-reports/home)

Na studii se podílel tým ze Smidt Heart Institute při nemocnici Cedars-Sinai Medical Center, která se nachází v kalifornském Los Angeles.

Lidé s DMD ztrácejí schopnost chůze v závěru dětství a dilatační kardiomyopatie je postihuje už v období dospívání. Srdeční selhání je pak nejčastější příčinou úmrtí těchto pacientů.

Studie u myší ukázaly, že CDC dokáží zlepšit srdeční onemocnění doprovázející DMD. Díky regeneračním a protizánětlivým vlastnostem vědci buňky CDC vidí jako vhodnou léčebnou možnost pro lidi s DMD.

Tento potenciál se objevil i v klinické studii fáze 1/2 HOPE-Duchenne (NCT02485938), která zahrnovala jednorázové podání dávky buněk přímo do srdce pacientů. Vědci prokázali, že léčba CAP-1002 zlepšila funkci kosterních svalů a srdečních funkcí u pacientů ve studii. Randomizovaná studie zahrnovala 25 pacientů.

Výzkumníci ze Smidt Heart Institute se rozhodli použít myší model DMD. Posloužil jim k lepšímu pochopení funkce buněk CDC a jejich prospěšného mechanismu na molekulární úrovni.

Injekčně podali dvě dávky CDC do střední vrstvy srdeční svaloviny myší (myokard). Cílem bylo určit, zda léčba zpomalí progresi onemocnění.

Buňky CDC generovaly malé váčky zvané exozomy, které myokard a kosterní svaly absorbovaly. Exozomy obsahují různé složky buněk, z nichž pocházejí, a to včetně proteinů a RNA, které mohou mít příznivé účinky.

Exozomy generované buňkami CDC snižovaly zánět svalů a usnadňovaly tvorbu nové svaloviny. Uvedli to výzkumní pracovníci ve zmíněné zprávě. Vše vedlo ke zlepšení co do struktury i funkce kosterních svalů a srdeční svaloviny. Myši lépe chodily a déle žily.

Studie poprvé ukázala, že vědci byli schopni přiřadit výsledky studie HOPE-Duchenne s pacienty s DMD přímo k léčbě CDC buňkami.

Vědci u myší zaznamenali i malý nárůst produkce dystrofinu. "To však veškeré pozorované přínosy nevysvětluje," napsali ve zprávě.

"Firma Capricor rozpoznala důležitost CDC buněk pro léčbu Duchennovy svalové dystrofie už před několika lety," uvedla Linda Marbán, prezidentka a generální ředitel společnosti Capricor. "Publikování této rozsáhlé a hvězdné vědecké práce nás těší. Přispívá k tomu, aby si i ostatní uvědomili potenciál této strategie léčby Duchennovy svalové dystrofie. Publikování výsledků této studie vysvětluje, proč doufáme, že náš výzkum bude i nadále ukazovat, že buňky fungují stejně stabilně jak u lidí, tak u myší."

Capricor nyní plánuje studii HOPE-2 (NCT03406780), což je studie fáze 2 s buňkami CDC. Koná se s 84 mladými lidmi s DMD. Účastníci obdrží čtyři dávky CAP-1002 nebo neaktivní substance formou nitrožilního podání jednou za tři měsíce po dobu jednoho roku. (Celkem 4 léčebné dávky CAP-1002 za rok; skupiny jsou randomizované…)

Více na: https://musculardystrophynews.com/2018/02/26/stem-cell-therapy-improves-duchenne-md-patients-hearts/

Studie 3. fáze s Edasalonexentem Catabasis oznamuje globální studii fáze 3 pro chlapce s DMD s Edasalonexentem

14. února 2018

Léčba přípravkem edasalonexent (CAT-1004) ve studii Fáze 1 a 2 u chlapců s DMD ukázala trvalé uchování svalové funkce. 

Hlásí to společnost Catabasis Pharmaceuticals.

Studie MoveDMD (NCT02439216) zkoumá bezpečnost a účinnost edasalonexentu u chlapců ve věku 4 - 7 let s jakoukoliv mutací DMD. Dvojitě zaslepená studie fáze 2 proběhla s 31 chůze schopnými pacienty.

Celkem 16 chlapců začalo užívat edasalonexent buď na začátku fáze 2, nebo v otevřené rozšířené fázi. Všech třináct chlapců, kteří v době této analýzy v léčbě pokračovali, dostávalo edasalonext perorálně (100 mg / kg / den) po dobu nejméně 48 týdnů. Osm chlapců již dosáhlo 60 týdnů léčby.

Pozitivní výsledky jsou z probíhající rozšířené fáze. Léčba přípravkem edasalonexent byla porovnána s kontrolním obdobím před léčbou (průměrné trvání 39 týdnů). Výsledky vycházejí z předchozích údajů do 36. týdne.

Léčba edasalonexentem zlepšila funkčnost svalů v časových funkčních testech - 10 m chůze / běh; výstup do 4 schodů; zvednutí ze země; a v testu North Star Ambulatory Assessment (NSAA) - integrovaném hodnocení svalové funkce.

Při měření svalového zdraví mimo funkční testy byly pozorovány i další změny. Tyto změny zahrnovaly dlouhodobé snížení hladin svalových enzymů a C-reaktivního proteinu (CRP) - krevního biomarkeru pro zánět, který je u DMD zvýšený. Měření byla po 12, 24, 36, 48 a 60 týdnech léčby.

Edasalonexent je nadále dobře tolerován. Většina nežádoucích účinků (AE) byla mírná. Nebyly hlášeny žádné závažné události.

Chlapci, kteří byli edasalonexentem léčeni, zaznamenali snížení srdeční frekvence (vyšší srdeční frekvence je u DMD typická komplikace) ve srovnání s normálními hodnotami.

Firma Catabasis výsledky prezentovala 17. února 2018 na XVI. Mezinárodní konferenci o Duchennově a Beckerově svalové dystrofii v Římě.

"Jsme nadšeni, že vidíme zachování svalové funkce a podstatné zpomalení progrese onemocnění po více než jednom roce léčby přípravkem edasalonexent. Tento účinek má pro chlapce postižené DMD velmi prospěšný potenciál," sdělila v tiskové zprávě Dr. Jill C. Milne, PhD, generální ředitelka společnosti Catabasis. Richard Finkel, jeden z hlavních výzkumných pracovníků ve studii, uvedl, že je "přesvědčivé, že všechna hodnocení svalové funkce demonstrují stabilizaci ve věku, kdy mají chlapci s DMD předvídatelný pokles. Jsou zde pozorovány klinicky významné změny. Koherence údajů je velmi slibná."

Společnost Catabasis plánuje zahájení globální studie fáze 3, hodnotící bezpečnost a účinnost edasalonexentu u pacientů s DMD bez ohledu na typ mutace, v první polovině roku 2018.

Stejně jako u studie MoveDMD společnost očekává zapsání asi 125 pacientů ve věku 4-7 let, kteří po dobu nejméně šesti měsíců před startem studie nebyli na steroidech. Léčba přípravkem edasalonexent bude porovnávána s placebem.

Primárním cílovým ukazatelem bude změna v hodnocení pohyblivosti pomocí testů North Star Ambulatory Assessment po 12 měsících léčby. Je plánováno hodnocení zdraví srdce a kosterního svalstva a též funkční testy.  První výsledky společnost očekává v roce 2020.

Edasalonexent inhibuje protein NF-kB, který je u DMD aktivovánNF-kB má prozánětlivý a profibrotický účinek, což vede ke svalové degeneraci a potlačení regenerace svalů.

Kandidát na léčbu DMD edasalonexent získal od amerického Úřadu pro potraviny a léčivé přípravky označení FDA, která ho definují jako léčivý přípravek pro vzácné onemocnění s vysokou nepokrytou potřebou léčby, léčivo s nárokem na zrychlené schvalování a také jako léčivo pro vzácné dětské onemocnění, které mu udělila Evropská komise pro léčivé přípravky EMA.

Tisková zpráva: https://www.businesswire.com/news/home/20180213005477/en/Catabasis-Pharmaceuticals-Reports-Edasalonexent-Preserved-Muscle-Function

Catabasis Pharmaceuticals hlásí, že během více než roční léčby Edasalonexent zachoval svalovou funkci a podstatně zpomalil postup Duchennovy svalové dystrofie

- konzistentní zlepšení všech hodnocených parametrů svalové funkce po 48 a 60 týdnech léčby přípravkem Edasalonexent v klinické studii MoveDMD® -

- Zahájení jednorázové globální studie fáze 3 naplánováno na první polovinu roku 2018 - 13. února 2018 Společnost Catabasis Pharmaceuticals, bio farmaceutická společnost zaměřená na klinickou fázi výzkumu, dnes uvedla nové pozitivní výsledky účinnosti a bezpečnosti, které ukazují zachování svalové funkce a trvalou modifikaci onemocnění u chlapců s Duchenovou svalovou dystrofií (DMD) v otevřené studii MoveDMD. Parametry byly hodnoceny po 48 a 60 týdnech léčby. Po více než jednom roce léčby edasalonexentem v dávce 100 mg / kg / den bylo pozorováno výrazné zlepšení všech hodnocených parametrů svalové funkce. Výsledky vychází ze srovnání s rychlostí změn v předem stanoveném kontrolním období u chlapců před léčbou edasalonextem. Podpůrné změny byly pozorovány i u nezátěžového měření svalového zdraví - například významné dlouhodobé snížení hladin svalových enzymů a C-reaktivních proteinů (CRP), což podporuje trvanlivost účinků léčby edasalonexentem. Edasalonexent byl ve studii i nadále dobře tolerován bez negativních bezpečnostních signálů. Údaje budou předloženy v sobotu 17. února 2018 v 14:15 SEČ na XVI. Mezinárodní konferenci o Duchennově a Beckerově svalové dystrofii v Římě (Itálie), a budou podrobně popsány i na dalších vědeckých konferencích. Catabasis plánuje zahájení jednorázové globální studie fáze 3 s edasalonexentem u pacientů s DMD se všemi typy mutací v první polovině roku 2018. První údaje se očekávají v roce 2020. Edasalonexent je potenciální základní perorální léčba, která se vyvíjí pro všechny pacienty s DMD.

"Jsme nadšeni, že vidíme zachování svalové funkce a podstatné zpomalení progrese onemocnění u chlapců po více než jednom roce léčby edasalonexentem. Tento účinek má pro chlapce postižené Duchennovou svalovou dystrofií velmi prospěšný potenciál, "řekla Jill C. Milne, Ph.D., generální ředitelka společnosti Catabasis. "Vycházíme z výsledků již zaznamenaných do 36. týdne studie léčby přípravkem edasalonexent u pacientů. Tato nová data po 48 a 60 týdnech ukazují, že zpomalení progrese onemocnění edasalonexentem pokračovalo. Těšíme se, že budeme pokračovat v léčbě edasalonexentem také v jednorázové celosvětové studii fáze 3, která začne ještě v letošním roce. Cílem je zlepšit kvalitu a délku života lidí postižených Duchennovou svalovou dystrofií. "

"Během dozrávání studie vidíme přesvědčivý účinek léčby v průběhu celých 48 a 60 týdnů. Všechna hodnocení svalové funkce ukazují stabilitu ve věku, kdy mají chlapci s DMD předvídatelný pokles," řekl Richard Finkel, MD, šéf sekce pro pediatrickou neurologii v neziskové organizaci Nemours Children´s Health System a hlavní řešitel studie. "Jsou zde pozorovány klinicky významné změny. Soudržnost údajů je velmi slibná. Těším se na studii 3. fáze, kde budeme pokračovat ve výzkumu edasalonexentu coby potenciální terapie pro celé to množství chlapců postižených tímto ničivým onemocněním." (…)

Tiskovou zprávu naleznete na: https://www.businesswire.com/news/home/20180213005477/en/Catabasis-Pharmaceuticals-Reports-Edasalonexent-Preserved-Muscle-Function

Nové zařízení měří sílu buňky rychleji, přesněji, a pomáhá při hledání terapií na léčbu DMD

19. února 2018

Měření fyzické síly jednotlivých buněk je nyní 100krát rychlejší - díky novému zařízení FLECS, vyvinutému výzkumnými pracovníky na UCLA a Rutgers University.

FLECS umožňuje výzkumníkům měřit sílu tisíců jednotlivých buněk naráz, a pomáhá usnadnit testování nových terapií pro léčbu svalové dystrofie i dalších onemocnění, spojených se změnami buněčné síly – např. hypertenze a astmatu.

"Náš nástroj sleduje, kolik síly jednotlivé buňky vyvíjejí v průběhu času a jak reagují, když jsou vystaveny různým sloučeninám nebo lékům," řekl v tiskové zprávě Dino Di Carlo, profesor bioinženýrství na UCLA (Henry Samueli School of Engineering and Applied Science) a vedoucí projektu. "Je to jako mikroskopický fitness test pro buňky s tisíci paralelními stanicemi."

Práce, která vedla k objevu, je publikována v časopise Nature Biomedical Engineering. (Studie s názvem " Povrchy elastomerních senzorů ve vysoce výkonné silové cytometrii jednotlivé buňky".)

Buněčná síla je důležitý fyzický parametr, který umožňuje buňkám dělit se a spolupracovat v tkáni – například při svalové kontrakci.

Ztráta nebo snížení buněčné síly je základem ztráty svalové hmoty při svalové dystrofii. (…)

"S tímto novým nástrojem nyní můžeme testovat potenciální terapeutika, která pomohou obnovit normální buněčnou sílu a také funkci nemocných tkání," řekl Di Carlo, který je navíc profesorem mechanického a leteckého inženýrství a členem instituce NanoSystems na UCLA. (…)

Tisková zpráva: http://newsroom.ucla.edu/releases/device-measures-cell-strength-drugs-for-asthma-hypertension-muscular-dystrophy

Odborný článek a studie Povrchy elastomerních senzorů pro vysoce výkonnou cytometrii jednotlivých buněk

Ivan Pushkarsky, Peter Tseng, Dylan Black, Bryan France, Lyndon Warfe, Cynthia J. Koziol-White, William F. Jester Jr, Ryan K. Trinh, Jonathan Lin, Philip O. Scumpia, Sherie L. Morrison, Reynold A. Panettieri Jr, Robert Damoiseaux a Dino Di Carlo

Nature Biomedical Engineering Volume 2, str. 124-137 (2018)

6. února 2018

Abstrakt

Jelikož buňky s aberantními fenotypy generujícími sílu mohou vést přímo k onemocnění, představují mechanismy generování síly v buňkách pro nové terapie cíle vysoké hodnoty. Zde ukážeme, že silové senzory jednotlivých buněk, vestavěné do elastomerů, umožňují měření síly v jedné buňce s přibližně 100násobným zlepšením oproti dosavadním možnostem. (…)

Více na: https://www.nature.com/articles/s41551-018-0193-2

Ocenění úsilí pacientských organizací - Program STRIVE AWARDS IV. Se otevírá skupinám podporujícím lidi s DMD a péči

16. února 2018

Společnost PTC Therapeutics oznámila zahájení čtvrtého ročníku programu STRIVE, určeného pro Duchennovu svalovou dystrofii (DMD). STRIVE - což znamená Strategie realizace inovací, vizí a empowermentu - podporuje programy vedené neziskovými skupinami, které obhajují pacienty. Jejich cílem je posouvat diagnostiku, informovanost, edukace pacientů a také trénink nově vznikajících pacientských organizací.

Program STRIVE uznává zásadní roli, kterou pacientské organizace při poskytování hlasu lidem postiženým vzácnými nemocemi jako je DMD hrají. Program má podpořit úsilí být oporou pacientů a rodin.

Ocenění STRIVE AWARDS umožní pacientským skupinám rozvíjet jedinečné kooperativní programy. Cílem je zvýšit viditelnost DMD a lépe vzdělávat jak veřejnost, tak zdravotnické pracovníky, zlepšit diagnostiku a léčbu a identifikovat a podpořit novou generaci obhájců pacientů s DMD.

Více na: https://musculardystrophynews.com/2018/02/16/ptc-therapeutics-opens-strive-award-program-for-duchenne-muscular-dystrophy/ 

Myoediting - Nová strategie CRISPR opravuje širší rozsah mutací DMD

12. února 2018

Nový druh genové editace v rámci technologie CRISPR-Cas9 se nazývá myoediting. Myoediting úspěšně obnovil produkci dystrofinu a kontrakční sílu v buňkách srdeční svaloviny pacientů s DMD.

Nová strategie, vyvinutá americkými a německými výzkumníky, se zaměřuje na tzv. "hot spots" – místa mutací napříč genem pro dystrofin - a umožňuje jejich editaci a opravu.

Studie s názvem "Korekce různých mutací svalové dystrofie v uměle vypěstované lidské srdeční svalovině pomocí editace jednoho místa v genomu" (Correction of diverse muscular dystrophy mutations in human engineered heart muscle by single-site genome editing) byla publikována v časopise Science Advances.

DMD je spojena s degenerací kosterních a srdečních svalů. Onemocnění způsobuje více než 3000 různými mutací v dystrofinovém proteinu, který je nezbytný pro správný pohyb svalů.

Až 60% těchto mutací se vyskytuje v místech po celém dystrofinovém genu zvaných „hot spots“. Výzkumníci již dříve ukázali, že metoda úpravy genomu CRISPR dokáže v modelech s mdx-myší a v lidských buňkách napravit charakteristické genetické vady. Systém CRISPR-Cas9, původně objevený u bakterií coby obranný mechanismus, umožňuje výzkumníkům upravit části genomu přidáním, odstraněním nebo změnou specifických částí sekvence DNA.

Kvůli vysokému počtu mutací způsobujících DMD by však bylo nutné pro každou mutaci vyvinout specifickou terapii.

Nová metoda CRISPR s názvem myoediting dokáže modifikovat DNA tak, že je z konečného dystrofinového proteinu vynechána široká oblast mutačních horkých míst. Je to řešení, které potenciálně zkoriguje většinu mutací DMD.

"Našli jsme nejen praktický způsob léčení mnoha mutací. Vyvinuli jsme navíc i méně rušivou metodu, která přeskočí defektní DNA místo jejího odstranění," uvedla v tiskové zprávě Dr. Rhonda Bassel-Duby, spoluautorka studie z UT Southwestern Medical Center.

Vědci identifikovali 12 hlavních oblastí DNA s těmito „horkými body“, kde by se po odstranění mutací z dystrofinového proteinu mohla potenciálně obnovit jeho funkce. Kultivované buňky od tří pacientů s DMD s reprezentativními typy mutací byly tímto způsobem myoeditovány, a došlo k účinné obnově exprese dystrofinového proteinu.

Tým vypěstoval malý kus srdeční svalové tkáně z geneticky modifikovaných buněk (tzv. EHM). Ta nejen produkovala normální hladiny dystrofinu, dokonce i hodnoty blízké normě překonala. Modifikace jen 30 až 50 % buněk srdečního svalu stačila k obnovení jejich funkce téměř na normální úroveň.

Vědci se domnívají, že tato metoda může být účinnou terapií DMD, neboť eliminuje genetickou příčinu a koriguje abnormality v srdeční svalovině, které s DMD souvisejí. (…)

Mdn.

Speciální oblek používá umělou inteligenci ke sledování motoriky pacientů s DMD

9. února 2018

Výzkumný fond Duchenne Research poskytl výzkumným pracovníkům na Imperial College v Londýně 320 000 liber (441 760 USD), aby vyvinuli oblečení, které pomůže zlepšit rozhodnutí o léčbě DMD.

Cílem fondu je podpořit rozvoj nových terapií DMD založením spolupráce mezi vědci, neziskovkami a biotechnologickými firmami. Vědci použijí peníze na vývoj a testování speciálního oblečení, které sleduje pohyby pacienta během každodenního nošení, a pomáhá hodnotit motoriku.

Výzkumný tým uskuteční 12ti-měsíční klinickou studii s chlapci s i bez DMD. Účastníci budou nosit oblečení ve vybraných dnech po celých 24 hodin. Zařízení tak poskytne vědcům data v reálném čase. Pomocí umělé inteligence budou vědci schopni zvládat progresi onemocnění a zhodnotit účinnost nových léčebných postupů. Mělo by to napomoci dosáhnout lépe informovaných klinických rozhodnutí.

Projekt také umožní rychlejší testování nových terapií, což snižuje náklady na klinické studie.

"Tenhle oblek bude něco jako vlastní soukromý neurolog, který vás bude sledovat 24 hodin denně. Doufáme, že produkt zkrátí čas potřebný ke zjištění, zda nové léčby funguje. Může tak přispět k rychlejší dostupnosti nových možností léčby," uvedl A. Aldo Faisal, PhD.

Progrese DMD je velmi variabilní a v současné době je sledována "odhadem". Speciální oblek by poskytoval objektivní informace v reálném světě. Představoval by také přínos pro generování informací specifických pro daného pacienta. Doplněním nebo dokonce nahrazením klasických metod hodnocení v klinických fázích výzkumu léčby může projekt v konečném důsledku zlepšit i kvalitu života pacientů. (…)

https://www.imperial.ac.uk/

a

https://musculardystrophynews.com/2018/02/09/bodysuit-artificial-intelligence-track-movements-dmd-duchenne-muscular-dystrophy/

Společnost Santhera rozjela program rozšířeného přístupu k idebenonu pro pacienty s DMD

 6. února 2018

Společnost Santhera Pharmaceuticals oznamuje zahájení programu rozšířeného přístupu s názvem BreatheDMD s idebenonem pro pacienty s DMD v USA.

Prostřednictvím programu BreatheDMD mohou oprávnění pacienti starší 10 let se zhoršenou respirační funkcí získat bezplatný přístup k experimentálnímu léku idebenone. Přístup zajišťuje rostoucí síť výzkumných center v USA.

Programy EAP jako je BreatheDMD povoluje Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Tyto programy umožňují pacientům s vážnými nebo život ohrožujícími chorobami, u nichž neexistují uspokojivé terapeutické alternativy, přístup k léčivému přípravku, který je ještě předmětem klinického výzkumu a dosud nebyl schválen regulačními orgány.

Podrobnosti k tomuto EAP včetně požadavků na způsobilost naleznete na webové stránce www.breatheDMD.com.

Idebenone je léčivý přípravek ve výzkumu, určený k léčbě DMD. Dosud nebyl schválen americkým Úřadem pro léčivé přípravky (FDA). Bezpečnost a účinnost jsou i nadále hodnoceny v klinických studiích.

"Chválím Santheru za to, že vyvinula program BreatheDMD, a umožnila tak pacientům přístup k idebenonu. Idebenone je experimentální léčivý přípravek, který prokázal schopnost zpomalit pokles respiračních funkcí v dokončeném klinickém hodnocení 3. fáze (studie DELOS). Pro pacienty s DMD zoufale potřebujeme alternativní možnosti léčby, které se zaměřují na úbytek zdraví v oblasti dýchacích cest (…)" uvedl pediatrický pulmonolog Oscar H. Mayer, který se zaměřuje na léčbu DMD i dalších nervosvalových onemocnění. (…)

SANTHERA

FDA uděluje označení RMAT buněčné terapii pro léčbu DMD od firmy Capricor

6. února 2018

CAP-1002 je buněčná terapie vyvinutá firmou Capricor Therapeutics k léčbě DMD. Aktuálně získala označení RMAT od Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA/USA).

RMAT je označení pro terapie z oblasti regenerační medicíny s potenciálem léčit závažné nemoci, které postrádají dostupné terapie. Úřad pro tkáně a pokročilé terapie (v rámci FDA) uvedl, že bude úzce spolupracovat s firmou Capricor na vývoji CAP-1002, "včetně poskytování poradenství pro vytváření důkazů potřebných pro efektivní schválení léčivého přípravku", uvedla společnost se sídlem v Los Angeles v tiskové zprávě.

Tisková zpráva:

https://globenewswire.com/news-release/2018/02/05/1333106/0/en/Capricor-Receives-FDA-Regenerative-Medicine-Advanced-Therapy-RMAT-Designation-for-Duchenne-Muscular-Dystrophy-Therapy.html Společnost Capricor plánuje požádat úředníky z FDA o setkání, aby diskutovali o vývojovém programu CAP-1002 pro DMD - konkrétně o nadcházející studii Fáze 2 HOPE-2 (NCT03406780).

"Označení RMAT vyjadřuje uznání FDA vůči potenciálu CAP-1002. Vypovídá také o uznání významu uvedení této terapie na trh, aby sloužila potřebám chlapců a mladých mužů, kteří kvůli DMD ztratili schopnost chůze," řekla prezidentka a generální ředitel společnosti Capricor Linda Marbán, PhD.

"CAP-1002 je jednou z mála terapií, která je v současné době pro nechodící pacienty s Duchennovou svalovou dystrofií vyvíjena," dodala. "Je důležité, abychom se dostali do další fáze klinického vývoje a pomohli pacientům zachovat funkci paží a rukou."

FDA založila udělení označení RMAT na datech z klinické studie fáze 1/2 HOPE-Duchenne (NCT02485938), která ukázala, že jedna dávka CAP-1002 by mohla účinně zlepšit zesílení stěny v levé srdeční komoře o 16,3 až 31,2 %. To je základní předpoklad pro to, aby srdce správně pumpovalo okysličenou krev do celého těla.

Vedle zlepšování stavu srdce bylo zjištěno, že buňky CAP-1002 zlepšily také funkci kosterních svalů u osmi z devíti léčených chlapců. Bylo to prokázáno řadou funkčních testů rukou a paží.

Capricor se připravuje na zahájení schválené studie HOPE-2 , která vyzkouší potenciální přínos několika intravenózních podání CAP-1002 (alogenní buňky derivované z kardiosféry). Do studie se pravděpodobně zapíše 84 pacientů s pokročilým stádiem DMD. Studie proběhne na 10 až 12 místech v USA. Účastníci budou náhodně rozděleni buď do kohorty s léčbou CAP-1002 nebo placebem (neaktivní látka). Léčbu pacienti ve studii v obou skupinách obdrží 4x do roka v tříměsíčních intervalech. (…)

Mdn.

Výzkumníci použili umělé chromozomy pro dodání genové terapie DMD

5. února 2018

Evropští a japonští výzkumníci použili umělý chromozom k vytvoření dystrofinového proteinu, který chybí lidem s Duchennovou svalovou dystrofií.

Chromosom zajistil dodání „balíčku“ o dvou genech, vytvořeného k zajištění produkce chybějícího dystrofinu u myší. Tým stejný přístup použil také při práci s lidskými buňkami v laboratorním prostředí. Vědci sdělili, že strategie by je mohla dovést k novým terapiím DMD.

Jejich studie vyšla v časopise EMBO Molecular Medicine. Název zní "Reverzibilní imortalizace umožňuje genetickou korekci lidských svalových progenitorů a umělé vytváření lidských chromozomů nové generace pro Duchennovu svalovou dystrofii".

Vědci vyvíjejí genové terapie pro řadu onemocnění. Obnáší to nahrazení nebo vynechání vadných genů i korekci procesů, které vedou k mutacím.

Efektivní genová terapie čelí v případě DMD dvěma hlavním překážkám. Jednou z nich je rozměr genu, který má být opraven. Dystrofinový gen je velký, takže není snadné nalézt způsob, jak ho dodat do svalových buněk pacienta, kde je potřeba. Druhou překážkou je obrovský počet zasažených svalových buněk, které je třeba opravit.

Vědci tedy vyvinuli alternativní mechanismus pro dodání genu. Umělé lidské chromozomy dokáží přenášet geny větších rozměru, jako je právě dystrofin.

V předchozí studii v myším modelu Duchennovy svalové dystrofie použila skupina vědců k vytvoření dystrofinového proteinu mezoangioblasty podobné kmenovým buňkám. Vědci tak myším dodali funkční lidský dystrofinový gen. Dodání zprostředkovaly právě umělé lidské chromozomy (HAC).

Léčba vedla k tomu, že se myším začala tvořit svalová vlákna a satelitní svalové buňky. Vedlo to k výraznému zlepšení příznaků, což se udrželo až osm měsíců.

Studie s názvem "Transfer umělých lidských chromozomů zprostředkovaný kmenovými buňkami zmírňuje svalovou dystrofii" vyšla v časopise Science Translational Medicine.

"Výsledky poskytly první důkazy o bezpečné a účinné [v preklinické studii] substituční genové terapii s chromozomy HAC ve zvířecím modelu genetického onemocnění. Výzkum připravil cestu pro převedení genového transferu pomocí HAC do studie s lidskými buňkami," napsali vědci.

(…)

Více na: http://embomolmed.embopress.org/content/early/2017/12/14/emmm.201607284

A

http://stm.sciencemag.org/content/3/96/96ra78.long

Skyhawk zajišťuje 8 milionů dolarů na podporu malomolekulových terapií zaměřených na RNA

2. února 2018

Nedávno založená společnost Skyhawk Therapeutics oznámila, že získala 8 milionů dolarů na financování vývoje malých molekul cílících na RNA. Přístup má sloužit pro léčbu více než 50 nemocí včetně svalové dystrofie.

Investice provedly "velcí rodinní a biotechnologičtí investoři" – mimo jiné i Tim Disney, společnost Alexandria Venture Investments a vévoda z Bedfordu. Společnost to uvedla v tiskové zprávě.

Tisková zpráva:

https://www.prnewswire.com/news-releases/skyhawk-therapeutics-launches-with-8-million-in-seed-financing-to-advance-its-novel-platform-and-portfolio-of-small-molecules-that-correct-rna-expression-300586378.html

DNA je transkribována do RNA v prvním kroku genové exprese. Řetěz RNA se skládá z intronů a exonů. K přípravě bílkovin slouží exony. Exonový řetězec je vytvořen po sestřihu RNA ve specifických oblastech, což v případě chyby vede k odlišnému a potenciálně škodlivému proteinu. Tento proces probíhá u více než 50 nemocí včetně Duchennovy svalové dystrofie, neurologických poruch a rakoviny. (…)Mdn.

Evropská agentura znovu doporučila neschválení přípravku Raxone pro léčbu DMD

29. ledna 2018

Poradní výbor Evropské agentury pro léčivé přípravky vydal další negativní doporučení poté, co znovu přezkoumal žádost o rozšíření použití přípravku Raxone (idebenon) na indikaci DMD. Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) vydal své první záporné stanovisko k žádosti v září 2017.

Výrobce léčiva Santhera Pharmaceuticals předložil žádost o změnu typu II pro stávající marketingovou aplikaci společnosti v Evropě. Zde je Raxone schválen pro léčbu Leberovy dědičné optické neuropatie (LHON) u pacientů starších 12 let.

Po zamítnutí výboru CHMP společnost Santhera danou žádost o registraci léku Raxone zrušila. Společnost sdělila, že bude i nadále usilovat o schválení Raxone a chce tuto možnost léčby k pacientům dostat co nejrychleji.

"Santhera je i nadále plně odhodlána realizovat potenciál Raxone v léčbě pacientů s DMD. Činí tak prostřednictvím programů klinických studií, šířením informovanosti o onemocnění DMD. Úzce spolupracuje s lékařskou komunitou a pacientskými organizacemi.", řekl Thomas Meier, PhD, generální ředitel společnosti.

Společnost doufá, že Raxone bude moci použit k prevenci útlumu funkcí dýchacích cest u pacientů s diagnózou DMD, kteří nejsou léčeni glukokortikoidy. Tato možnost se týká i pacientů, kteří glukokortikoidy ze zdravotních důvodů brát nesmí.

Přestože hlavní studie fáze 3 DELOS (NCT01027884) prokázala potenciál zachovat funkci dýchacích svalů, výbor CHMP dospěl k závěru, že na rozšíření registrace léčivého přípravku to nepostačuje. Evropská agentura vyzvala Santheru, aby předložila další údaje, a účinky léčby na respirační funkce více doložila.

"Asi polovina pacientů s DMD ve věku 10-20 let V Evropě není schopna užívat steroidy nebo byli nuceni steroidní léčbu kvůli vedlejším účinkům přerušit. Tito pacienti nyní nemají žádnou možnost léčby, která by zpomalila postupné zhoršování jejich dýchacích funkcí, " řekl Thomas Voit, MD, profesor pediatrie na Ormond Street Hospital for Children a University College v Londýně. Pro schválení léku Raxone k léčbě těchto starších pacientů s DMD jsou vyžadovány další důkazy a my budeme Santheru při jejich získávání nadále podporovat. "

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v USA už Raxone status léčivého přípravku pro léčbu LHON i DMD udělil. V červenci 2016 FDA nejprve odmítla žádost společnosti Santera o urychlení schvalování. FDA tehdy ze studie DELOS vyžadovala více údajů.

Společnost v současné době sponzoruje novou klinickou studii fáze 3. Hodnotí se schopnost Raxone zabránit útlumu dýchacích funkcí u pacientů s DMD. Studie s názvem SIDEROS (NCT02814019) by měla zahrnovat 266 pacientů s DMD. Chlapci ve studii obdrží 900 mg přípravku Raxone denně. Náhodně rozdělení pacienti budou dostávat také placebo. Léčba ve studii potrvá 78 týdnů. Glukokortikoidy jsou k léčbě DMD velmi rozšířené. Pacienti, kteří berou deflazacort nebo prednisolon v jakémkoli dávkovacím režimu, se mohou také účastnit.

Účastníci, kteří 78-týdenní léčbu ve studii dokončí, dostanou možnost zapsat se do pokračovací fáze. Zde se bude v léčbě přípravkem Raxone pokračovat. Výsledky studie SIDEROS se očekávají ve druhé polovině příštího roku (červen – prosinec 2019).

Muscular dystrophy news.

Příště: Info o eventech věnovaných vzácným onemocněním – jednou z akcí je také konference NIH

Společnost BioNews bude informovat o událostech v USA, které se zabývají programy důležitými pro pacienty a rodiny se vzácnými diagnózami.

Tyto 3 konference patří mezi 50 událostí ve 32 státech a kolumbijském okrsku v USA. Akce jsou plánovány na Den vzácných onemocnění - #RareDiseaseDay - který upozorňuje na vzácné diagnózy. Organizují jej pacientské organizace. Akce upozorňuje na fakt, že tzv. „vzácné diagnózy“ se v USA týkají zhruba 30 milionů lidí. Odhaduje se, že na celém světě je to 400 milionů lidí.

-konec přehledu